يکشنبه, 29 فروردين 1400
  • EN
خدمات سازمان نقشه برداری کشور
جهت مشاهده شناسنامه خدمات بر روی مربع سمت راست کلیک نمایید و سپس زیر خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید.
  شناسه خدمت  عنوان خدمت  بستر ارائه خدمت  
     ارائه اطلاعات مکانی 
    10031095100 ارائه نقشه و اطلاعت مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف  دسترسی به خدمت
    10031095101 سرویس های مکانی از پایگاههای داده مکانی (ژئودیتابیس های) سازمان  دسترسی به خدمت
    10031095102 محصولات چاپی و کارتوگرافی  دسترسی به خدمت
     خدمات تعیین موقعیت
    10031096100 ارائه تصحیحات RTK/DGNSS  دسترسی به خدمت
    10031096101 ارائه اطلاعات مربوط به نقاط مبنایی، ارتفاعی، ثقل و سه بعدی  دسترسی به خدمت
    10031096102 پردازش برخط داده های خام گیرنده های GNSS کاربران  دسترسی به خدمت
    ارائه اطلاعات جغرافیایی ملی
    10031097100 ارائه نحوه نگارش، تلفظ و صوت صحیح و مصوب هر نام جغرافیایی  دسترسی به خدمت
    10031097101 ارائه نام دیگر و نام قبلی عوارض جغرافیایی  دسترسی به خدمت
    10031097102 ارائه امکانات جستجوی نام های جغرافیایی کشور  دسترسی به خدمت
    10031097103 ارائه نقشه محل قرارگیری هر نام جغرافیایی  دسترسی به خدمت
    10031097104 امکان خرید الکترونیک نقشه منتخب  دسترسی به خدمت
    10031097105 ارائه موقعیت تقسیمات کشوری عوارض  دسترسی به خدمت
    10031097106 ارائه اطلاعات تاریخچه و پیشینه نام  دسترسی به خدمت
    10031097107 ارائه اطلاعات آماری نقاط جمعیتی  دسترسی به خدمت
    نظارت و کنترل فنی بر خدمات نقشه برداری  دسترسی به خدمت
    تصویربرداری هوایی و تولید محصولات   دسترسی به خدمت
    ارائه اطلاعات جزر و مد، چارت های دریایی و ENC
    10031100100 ارائه پیش بینی جزر و مد  دسترسی به خدمت
    10031100101 ارائه اطلاعات جزر و مدی  دسترسی به خدمت
    10031100102 ارائه چارت های دریایی از سواحل شمالی و جنوبی کشور  دسترسی به خدمت
  ارسال

گروه دورانV5.7.2.0