شنبه, 16 اسفند 1399
  • EN
فرم نظرستجی میز خدمت حضوری
  
  شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از موارد زیر، ما را در ارتقاء کیفیت ارائه خدمت یاری فرمایید.
    
   خدمت (اجباری)  
  تاریخ مراجعه (اجباری)  روزماه سال (اجباری)
  جنسیت (اجباری)  
  *  میزان سن:  
  میزان تحصیلات (اجباری)  
   شغل  
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر (اجباری)  
    
    
  ردیف  محور سنجش  پرسش  سطح رضایت
  1  اطلاع رسانی   اطلاع رسانی کافی مراحل و مدارک (اجباری)  
  2  اطلاع رسانی مناسب مکان و زمان مراجعه   
  3  پاسخگویی و مسئولیت پذیری  رفتار، راهنمایی و پاسخگویی مناسب کارکنان (اجباری)  
  4  رسیدگی به موقع به شکایات، نظرات و پیشنهادها  
  5  دقت کارکنان در انجام کار  
  6  سهولت و سرعت  عدم نیاز به مراجعات مکرر به سازمان برای دریافت خدمت (اجباری)  
  7  دریافت خدمت طبق زمان اعلام شده در فرم "رسید خدمت"  
  8  سرعت مناسب دریافت خدمت  
  9  رعایت ضوابط و سلامت اداری   دریافت خدمت طبق زمان اعلام شده در فرم (اجباری)  
  10  عدم نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت  
  11  فضای میز خدمت  فضای مناسب ارائه خدمت و امکانات (اجباری)  
  12  رعایت نظم و ترتیب   
  چنانچه علاوه بر موارد فوق، مطالب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر دارید، مرقوم فرمایید.
  
  ارسال

گروه دورانV5.7.2.0